Kundvagn

Antal varor:0st
Summa: 0 kr

Priser i:

Till kassan
Mina sidor

FÖRSÄKRING OCH GARANTI

SOLID LOGGA
FÖRSÄKRING OCH GARANTI

NÄR DU HANDLAR KLOCKA FÖR 400:- ELLER MER
MEDFÖLJER ALLTID SOLIDS ALLRISKFÖRSÄKRING.

LÄS MER UNDER FLIKEN KÖPVILLKOR.

I FÖREKOMMANDE FALL LÄMNAS ÄVEN FABRIKSGARANTI
GÄLLANDE KLOCKANS VERK.

VI HAR BÅDE FYSISK BUTIK OCH WEBSHOP.

PÅ WEBSHOPEN LÄMNAR VI UPP TILL 20 % RABATT
PÅ ALLA VAROR.


1. Om försäkringen

Försäkringen gäller till förmån för försäkringstagaren i dennes egenskap som
ägare av objektet.

Försäkringstiden framgår av ditt försäkringsbevis.

Om försäkringen sägs upp innan avtalstidens slut, tillämpas reglerna för
återbetalning av premie enligt Försäkringsavtalslagen.

2. Försäkringens omfattning

Försäkringen täcker, med nedanstående undantag, funktionsfel på det i
försäkringsbeviset angivna objektet i den mån dessa fel inte kan ersättas enligt
produktgaranti eller omfattas av säljarens felansvar enligt konsumentköplagen.
Försäkringen omfattar dessutom skador till följd av plötslig och oförutsedd
händelse orsakad av yttre åverkan. Med skada menas även stöld och förlust.

Försäkringen ersätter dock inte:

a) Skador orsakade av försäkrat objekt (följdskador).

b) Skador av mindre art som inte påverkar försäkrat objekts användbarhet.

c) Kostnad för service, översyn och/eller rengöring av objektet om inte
denna betingas av en ersättningsbar skada.

d) Skador som uppstått vid oförsiktig försändelse

e) Skador som uppstått vid oförsiktig förvaring

f) Repor som uppstått vid dagligt bruk och allmänt slitage

g) Skada då objektet varit överlämnat till annan för försäljning eller belåning

3. Aktsamhetskrav
Det försäkrade objektet skall handhas så att skada undvikes.
Om aktsamhetskravet ej uppfyllts kan detta medföra minskad eller utebliven
ersättning.

4. Anmälan av skada
Vid skada skall anmälan göras snarast möjligt. Anmälan görs till återförsäljaren
där försäkrad produkt inköpts eller till Solid. Till skadeanmälan skall vid stöld
eller förlust polisanmälan bifogas samt övriga handlingar som är nödvändiga
för skadereglering.

5. Ersättning
Vid ersättningsbar skada repareras objekt av återförsäljaren upp till
produktens återanskaffningsvärde vid skadetillfället; dock max upp till
ursprungligt inköpspris. Objekt som totalskadats eller förlorats ersätts med
likvärdigt, eller om sådant objekt inte finns i lager lämnas ersättning med
likvärdigt objekt, inom samma produkt- och prisklass.
Värdeminskning/nedskrivning till följd av ålder eller slitage görs ej.
Ersättningen är maximerad till priset på försäkrat objekt vid inköpstillfället
med avdrag för självrisken.
Kontantersättning utgår ej.
Om förlorat objekt kommer tillrätta efter det att objektet ersatts med nytt,
skall det tillrättakomna objektet överlämnas till Solid.
Merkostnad som uppkommer genom att annat företag anlitas än det som
Solid eller återförsäljaren anvisat ersätts inte. Utförs reparation på skadat
objekt utan att skadan anmälts enligt ovan eller anlitas annat företag än det
som Solid eller återförsäljaren anvisat kan eventuell ersättning reduceras eller
helt utebli.

6. Självrisker m.m.
6:1 Smycken
Självrisken per skadetillfälle är 10 % av skadebeloppet; dock lägst 200 kr och
högst 1 000 kr.

6:2 Klockor
Självrisken per skadetillfälle är 10 % av skadebeloppet; dock lägst 100 kr och
högst 1 000 kr.
Självrisken betalas av försäkringshavaren till återförsäljaren i samband med att
ersatt eller reparerat objekt hämtas ut hos återförsäljaren.
Efter reglering av totalskada eller förlust av försäkrat objekt är denna
försäkring förbrukad.
Värdeminskning/nedskrivning till följd av ålder och slitage görs ej. Vid
totalskada utgår således ersättning med ett objekt som motsvarar det
försäkrade objektets som ny.

7. Allmänna bestämmelser
Om försäkringstagaren eller någon annan som begär ersättning efter en skada
uppsåtligen eller av grov vårdslöshet oriktigt har uppgett eller förtigit eller
dolt något av betydelse för bedömningen av rätten till ersättning kan den
ersättning som annars skulle ha utgått reduceras eller utebli.
Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning förlorar sin rätt, om han
inte väcker talan vid domstol mot försäkringsgivaren inom tre år från det att
han fick kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i vart fall inom
tio år från det att anspråket tidigast hade kunnat göras gällande. Har den
ersättningsberättigande framställt anspråket till försäkringsgivaren inom den
tid som angetts ovan har han alltid sex månader på sig att väcka talan vid
domstol mot försäkringsgivaren sedan försäkringsgivaren tagit slutlig ställning
till ersättningen.
Försäkringen gäller inte vid förlust eller skada som har samband med
atomkärnreaktion eller krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution,
uppror eller åtgärd av makthavare som obehörigen tagit makten eller
förstörelse genom myndighets ingripande. Försäkringen gäller inte heller vid
skada eller förlust till följd av myndighets agerande.

8. Vid dubbelförsäkring
Är det objekt som denna försäkring omfattar även försäkrat genom annan
försäkring i vilken förbehåll vid dubbelförsäkring finns inskrivet, gäller samma
förbehåll även för denna försäkring. Försäkringstagaren kan vända sig till vilket
av försäkringsbolagen han vill för att få ut ersättning för sin skada. Dock kan
inte högre ersättning utgå sammanlagt än som svarar mot skadan.

9. Försäkringsavtalslagen (FAL)
För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i Försäkringsavtalslagen
(2005:104).

10. Personuppgiftslagen (PUL)
Solid behandlar kundens personuppgifter i enlighet med gällande
persondatalagstiftning. Kunden medger att Solid får tillföra och uppdatera sina
kunddatabaser med sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för
effektiv och god kund- och registervård, såsom t ex korrekta namn- och
adressuppgifter för såväl post- som telekommunikation. Uppgifterna kommer
att användas för att fullgöra Solids åtaganden gentemot kunden, för att,
informera kunden om erbjudanden samt i övrigt i marknadsföringssyfte.
Uppgifter om kunden kan komma att lämnas ut till Solids samarbetspartners
för marknadsföringsåtgärder. Kunden har rätt att motsätta sig att hans eller
hennes uppgifter används för marknadsföringsändamål varvid Solid åtar sig att
införa en s.k. reklamspärr. Anmälan om reklamspärr görs till kundtjänst.
Kunden äger rätt att på begäran ta del av de personuppgifter avseende
honom eller henne som finns registrerade hos Solid. Om uppgifterna skulle
visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det
Solid att vidta rättelseåtgärder.
Kunden ger Solid rätt att datainsamla och registrera personuppgifter. Kunden
ger också Solid rätt att utnyttja denna information för direkt marknadsföring
från Solid och Solid närstående företag, anslutna ombud samt andra seriösa
företag inom ramen för gällande lagstiftning. Solid kan efter senare anmälan se
till att direktmarknadsföring till kunden undviks.

11. Överklagan
Missförstånd och andra oklarheter kan uppstå vid skada. Om du inte är nöjd
med vår skadereglering kan du begära att ditt ärende omprövas. Din begäran
om omprövning kan skriftligen påtalas till försäkringsbolagets huvudkontor,
adress enligt nedan. Möjligheten finns även att få ärendet prövat hos Allmänna
Reklamationsnämnden eller av allmän domstol.